Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук

Расширенный поиск

БИОЭКОНОМИКА – НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА И ПОПЫТКИ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

https://doi.org/10.29235/1817-7204-2018-56-1-28-37

Полный текст:

Аннотация

В работе представлена концепция, обоснование и опыт внедрения биоэкономики, являющейся новым направлением в развитии аграрного сектора, который включает производство обновляемых биологических ресурсов, преобразование первичных биопродуктов, а также биоотходов в продукты с добавочной стоимостью. Сущностью биоэкономики является обеспечение этих потребностей биосырьем и первичными продуктами в замкнутом цикле (с учетом максимального использования и переработки биоотходов). Ключевую роль в развитии нового направления народного хозяйства играет сельское хозяйство. Важным вызовом для современной цивилизации является направление биоэкономики на сбалансированное развитие путем применения наиболее современных техник и технологий использования натуральных ресурсов. В соответствии с этими предпосылками страны Европейского союза, в том числе и Польша, приняли ряд решений для создания научных основ и постановлений для создания стратегий, направляющих экономику на путь замкнутого производительного цикла. Примером таких действий может быть коммюнике Европейской Комиссии «Европейская стратегия и план действий направленный на сбалансированную биоэкономику до 2020 года» и реализованная в Польше научно-практическая программа БИОСТРАТЕГ. Для создания основ внедрения биоэкономики в аграрном секторе Министерство сельского хозяйства и развития регионов в 2016 г. приняло проект «Новые стратегии Европейской Комиссии относительно биоэкономики в замкнутом цикле», в рамках которого разработана и проведена оценка региональных преференции для развития этого направления в аграрном секторе.

 

Об авторах

Э. К. Хылэк
Министерство сельского хозяйства и развития регионов, Варшава
Польша
доктор технических наук, советник


Я. Островский
Институт технологических и естественных наук Фаленты
Польша
доктор с.-х. наук, профессор


Список литературы

1. Chyłek, E. K. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej = Conditioning of innovative development of agri-food sector and rural areas as part of the agricultural policy / E. K. Chyłek. – Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2012. – 280 s.

2. Ratajczak, E. Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki / E. Ratajczak // Determinanty rozwoju polski. Rolnictwo : IX Kongr. Ekonomistów Pol., Warszawa, 28–29 list. 2013 r. / Pol. T-wo Ekon. ; red. B. Klepacki. – Warszawa, 2015. – S. 1–9.

3. Chyłek, E. K. Biogospodarka – technologie innowacyjne szansą poprawy konkurencyjności w sektorze rolnospożywczym i na obszarach wiejskich / E. K. Chyłek, S. Bielecki // Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej : III kongr. nauk rol. «Nauka – Praktyce», Warszawa, 10 wrześ. 2015 r. / Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi ; red.: E. Chyłek, M. Pietras. – Warszawa, 2015. – S. 9–14.

4. OECD mówi o szansach i wyzwaniach stojących przed biogospodarką przyszłości [Electronic resources] // CORDIS : wspólnotowy serwis informacyjny badań i rozwoju. – Mode of access: cordis.europa.eu/news/rcn/30881_pl.html. – Date of access: 07.12.2017.

5. Chyłek, E. K. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów / E. K. Chyłek, M. Rzepecka // Pol. J. of Agronomy. – 2011. – № 7. – S. 3–13.

6. Gołębiewski, J. Przemiany strukturalne w łańcuchu żywnościowym w Polsce / J. Gołębiewski // Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej : materiały z konf., Warszawa, 11 kwiet. 2014 r. / Inst. Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pol. Akad. Nauk [i in.] ; pod red. N. Drejerskiej. – Warszawa, 2014. – S. 17–30.

7. Krasowicz, S. Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach / S. Krasowicz // Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. – Warszawa, 2016. – T. 18, z. 1. – S. 138–144.

8. Chyłek, E. K. Biogospodarka – regionalne preferencje rozwoju na obszarach produkcyjnych rolnictwa / E. K. Chyłek, J. Ostrowski. – Falenty : Wydaw. ITP, 2017. – 215 s. – (Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie ; № 46).


Просмотров: 323


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1817-7204 (Print)
ISSN 1817-7239 (Online)